Zaštita osobnih podataka

Kuća ljudskih prava Zagreb, Selska cesta 112a, 10000 Zagreb, OIB: 84554015070, organizacija je civilnog društva. 

Prema Statutu organizacije, cilj Kuće ljudskih prava Zagreb je ostvarivanje slobodnog, otvorenog, pluralističkog, demokratičnog, ravnopravnog i inkluzivnog društva utemeljenog na poštivanju, zaštiti i promociji najviših standarda i normi ljudskih prava i sloboda. 


U tom cilju, Kuća ljudskih prava kroz istraživanje, monitoring, javno zagovaranje i edukaciju sudjeluje u zaštiti, promicanju, razvitku i unapređivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda sukladno međunarodnim i regionalnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe, prije svega Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te Europske socijalne povelje (revidirane). (Članak 20. Statuta)


U obavljanju svojih djelatnosti te u sklopu izvršenja programa i projekata, Kuća ljudskih prava Zagreb prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakonske i podzakonske akte.


Opća uredba o zaštiti osobnih podataka („GDPR“, odnosno, Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka) stavlja izvan snage Direktivu 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i zamjenjuje pravne odredbe koje su razvile pojedine članice Europske unije u skladu s Direktivom.


Tekst Uredbe (vanjska poveznica)

Dokument kojim organizacija regulira upravljanje osobnim podacima, možete naći ovdje.

Obrazac – promjena i dopuna osobnih podataka

Obrazac – povlačenje privole